Strategia podatkowa Morskiej Agencji Gdynia

Strategia podatkowa Morskiej Agencji Gdynia sp. z o.o. za rok 2020

Na podstawie art. 27c Ustawy z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych Morska Agencja Gdynia sp. z o.o. podatnik  zarejestrowany pod numerem NIP 586-015-78-96 przekazuje do publicznej wiadomości informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020.

Wewnętrzny Nadzór Podatkowy oparty jest zgodnie w wytycznymi Krajowej Administracji Skarbowej na trzech poziomach zarządzania:

A) poziomu zarządzania strategicznego – poziom ten pokazuje kierunki i cele działania Spółki w  obszarze podatkowym oraz odnosi się do kultury organizacyjnej, propagowanych przez Spółkę wartości etycznych, w szczególności przez zarząd i wyższe kierownictwo jako osoby dające przykład z góry dla pozostałych pracowników spółki i kształtujące w ten sposób postępowanie ogółu osób zaangażowanych w realizację i nadzór nad funkcją podatkową przedsiębiorstwa.

B) poziomu procesów funkcji podatkowej i kontroli przebiegu tych procesów – poziom ten obejmuje planowanie podatkowe, zarządzanie ryzykiem podatkowym, kontrolę oraz inne procesy i procedury regulujące działanie funkcji podatkowej. Procesy i procedury wskazują jak przedsiębiorstwo działa w zakresie funkcji podatkowej i jak realizuje wyznaczone cele i kierunki działania.

C) poziomu zarządzania kadrami, informacjami i danymi podatkowymi oraz zagadnienia związane z infrastrukturą IT – ten poziom wskazuje, że Morska Agencja Gdynia sp. z o.o.  posiada odpowiednie zasoby do kontrolowania i zarządzania funkcją podatkową, w tym zapewnienia wiarygodności raportowania tak na zewnątrz jak i wewnątrz organizacji.

Wszystkie poziomy pokazują, że Spółka  ma wdrożone zarządzanie funkcją podatkową na podstawie pełnego procesu  wypełniania obowiązków podatkowych.

Planowana i realizowana strategia podatkowa Morskiej Agencji Gdynia sp. z o.o. opiera się na podstawowych zasadach:

Podejściu do planowania podatkowego: 

1. Uczciwej, otwartej i etycznej postawy organizacji.
2. Posiadaniu wewnątrz organizacji „ Zasad postępowania w sprawach podatkowych”.
3. Uiszczanie podatków zgodnie z właściwymi regulacjami.
4. Spółka nie podejmuje transakcji, nie mających uzasadnienia gospodarczego.
5. Spółka korzysta z dostępnych ulg i zachęt podatkowych niezbędnych dla zachowania konkurencyjności na rynku.

Podejściu do ryzyka podatkowego

Spółka posiada procesy zarządzania ryzykiem podatkowym. Spółka stosuje polityki podatkowe,  aby monitorować poziom ryzyka i być zgodnym z właściwymi regulacjami prawnymi. Działania spółki są podejmowane po uprzednim oszacowaniu ryzyka podatkowego.

Współpraca z organami podatkowymi

Utrzymywanie dobrych, długotrwałych relacji, opartych na zaufaniu i transparentności. Podejmowanie wszelkich koniecznych działań zapewniających wywiązywanie się z obowiązków podatkowych. W sprawach złożonych Spółka stara się zdobyć potwierdzenie prawidłowości działań ze strony administracji podatkowej.

Całkowita kontrybucja podatkowa

Morska Agencja Gdynia sp. z o.o. w 2020 roku zatrudniała średnio rocznie ok. 238 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. W roku podatkowym przekazano z tytułu prowadzonej działalności między innymi tytułem:

a) podatku dochodowego od osób fizycznych 2,4 mln PLN,
b) podatku dochodowego od osób prawnych 2,1 mln PLN,
c) podatku od nieruchomości 0,6 mln PLN,
d) składek na ubezpieczenia społeczne do zakładu ubezpieczeń społecznych 7,9 mln PLN,
e) opłat na rzecz PFRON 0,3 mln PLN,
f) realizacji funkcji agencji celnej 118 mln PLN.

W zakresie swoich obowiązków Spółka terminowo sporządza deklaracje podatkowe oraz terminowo przekazuje płatności z tytułu zobowiązań podatkowych i innych zobowiązań publiczno – prawnych.

Rola organu zarządzającego i nadzorczego

Organ zarządzający jest odpowiedzialny za zidentyfikowanie oraz zarządzanie ryzykami towarzyszącymi strategii i działalności firmy, w tym ryzykiem podatkowym. Organ zarządzający identyfikuje oraz analizuje ryzyko podatkowe towarzyszące strategii i działalności firmy oraz podmiotów powiązanych. Jest również odpowiedzialny za ustalenie poziomu tzw. apetytu na ryzyko, a także za środki jakie są podejmowane do niwelowania potencjalnego ryzyka podatkowego. Organ zarządzający aktualizuje  raz do roku poziom apetytu na ryzyko.

Każda istotna transakcja, która:

– jest nietypowa, albo
– generuje istotne ryzyko podatkowe, albo
– jest zawierana z nowym istotnym dostawcą
– jest zatwierdzona przez organ zarządzający.

Organ zarządzający współpracuje z organem nadzorczym na etapie tworzenia strategii podatkowej oraz jej realizacji.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmuje, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności:

1. Informacje o stosowanych przez podatnika:

a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, Spółka stosuje szereg procedur zapewniających prawidłowe funkcjonowanie ładu podatkowego w tym:

1. Ogólna procedura dotycząca realizacji zobowiązań podatkowych w Spółce
2. Procedura zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie usług niematerialnych.
3. Procedura weryfikacji możliwości zaliczenia do KUP należności nieściągalnych.
4. Procedura ujmowania korekt przychodów i kosztów w wyniku podatkowym.
5. Procedura weryfikacji rachunków bankowych kontrahentów z perspektywy ujęcia wydatków jako koszty uzyskania przychodów –potencjalnie do połączenia z VAT (biała lista).
6. Procedura rozliczania środków trwałych.
7. Polityka rozliczania wydatków samochodowych (nabycie, leasing, wydatki eksploatacyjne, kilometrówki) –PIT, CIT, VAT.
8. Procedura należytej staranności w zakresie realizacji obowiązku płatnika podatku u źródła.
9. Procedura MDR

b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, nie realizowano umowy o współdziałanie ani nie realizowano innej formy dobrowolnej współpracy

2. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą,

W wyniku analizy przepisów prawa oraz zdarzeń gospodarczych w roku 2020 Spółka nie zidentyfikowała w swojej działalności  transakcji  mający charakter schematów podatkowych podlegających zgłoszeniu.

3. Informacje o:

a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,

nie dokonywano transakcji z podmiotami powiązanymi powyżej wartości określonych w przepisie.

b) planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4,

nie planowano i nie podejmowano działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych.

4. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

nie występowano.

b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,

złożono trzy wnioski o interpretację indywidualną.

c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,

nie występowano.

d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.),

nie występowano.

5. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej – z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

6. Informacja o realizowanej strategii podatkowej sporządzana przez podatkową grupę kapitałową zawiera informacje, o których mowa w ust. 2, w odniesieniu do podatkowej grupy kapitałowej oraz każdej ze spółek wchodzących w jej skład.

Spółka nie działa w grupie kapitałowej, posiadane udziały w spółkach mają charakter nieistotny z punktu widzenia działalności Morskiej Agencji Gdynia sp. z o.o.