<span>Strategia</span> podatkowa Morskiej Agencji Gdynia

Strategia podatkowa Morskiej Agencji Gdynia

Strategia podatkowa Morskiej Agencji Gdynia sp. z o.o. za rok 2022

Na podstawie art. 27c Ustawy z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych Morska Agencja Gdynia sp. z o.o. podatnik zarejestrowanym pod numerem NIP 586-015-78-96 przekazuje do publicznej wiadomości informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2022.

Wewnętrzny Nadzór Podatkowy oparty jest zgodnie w wytycznymi Krajowej Administracji Skarbowej na trzech poziomach zarządzania:

A/ poziomu zarządzania strategicznego – poziom ten pokazuje kierunki i cele działania Spółki w obszarze podatkowym oraz odnosi się do kultury organizacyjnej, propagowanych przez Spółkę wartości etycznych, w szczególności przez zarząd i wyższe kierownictwo jako osoby dające przykład z góry dla pozostałych pracowników spółki i kształtujące w ten sposób postępowanie ogółu osób zaangażowanych w realizację i nadzór nad funkcją podatkową przedsiębiorstwa.  

B/ poziomu procesów funkcji podatkowej i kontroli przebiegu tych procesów. Poziom ten obejmuje planowanie podatkowe, zarządzanie ryzykiem podatkowym, kontrolę oraz inne procesy i procedury regulujące działanie funkcji podatkowej. Procesy i procedury wskazują jak przedsiębiorstwo działa w zakresie funkcji podatkowej i jak realizuje wyznaczone cele i kierunki działania.

C/ poziomu zarządzania kadrami, informacjami i danymi podatkowymi oraz zagadnienia związane z infrastrukturą IT. Ten poziom wskazuje, że Morska Agencja Gdynia sp. z o.o.  posiada odpowiednie zasoby do kontrolowania i zarządzania funkcją podatkową, w tym zapewnienia wiarygodności raportowania tak na zewnątrz jak i wewnątrz organizacji.

Wszystkie poziomy pokazują, że Spółka ma wdrożone zarządzanie funkcją podatkową na podstawie pełnego procesu wypełniania obowiązków podatkowych.

Planowana i realizowana strategia podatkowa Morskiej Agencji Gdynia sp. z o.o. opiera się na podstawowych zasadach:


Podejściu do planowania podatkowego:

1. uczciwej, otwartej i etycznej postawy organizacji
2. posiadaniu wewnątrz organizacji „Zasad postępowania w sprawach podatkowych”  
3. uiszczanie podatków zgodnie z właściwymi regulacjami
4. spółka nie podejmuje transakcji, niemających uzasadnienia gospodarczego
5. spółka korzysta z dostępnych ulg i zachęt podatkowych niezbędnych dla zachowania 
   konkurencyjności na rynku.

Podejściu do ryzyka podatkowego 
Spółka posiada procesy zarządzania ryzykiem podatkowym. Spółka stosuje polityki podatkowe, aby monitorować poziom ryzyka i być zgodnym z właściwymi regulacjami prawnymi. Działania spółki są podejmowane po uprzednim oszacowaniu ryzyka podatkowego.

Współpraca z organami podatkowymi

Utrzymywanie dobrych, długotrwałych relacji, opartych na zaufaniu i transparentności. Podejmowanie wszelkich koniecznych działań zapewniających wywiązywanie się z obowiązków podatkowych. W sprawach złożonych Spółka stara się zdobyć potwierdzenie prawidłowości działań ze strony administracji podatkowej.

Całkowita kontrybucja podatkowa

Morska Agencja Gdynia sp. z o.o. w 2022 roku zatrudniała średnio rocznie ok. 230 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.
W roku podatkowym przekazano z tytułu prowadzonej działalności między innymi tytułem:
a/ podatku dochodowego od osób fizycznych 7,2 mln pln,
b/ podatku dochodowego od osób prawnych 6,8 mln pln,
c/ podatku od nieruchomości 0,7 mln pln,
d/ składek na ubezpieczenia społeczne do zakładu ubezpieczeń społecznych 13,5 mln pln,
e/ opłat na rzecz PFRON 0,4 mln pln
f/ realizacji funkcji agencji celnej 252 mln pln.
W zakresie swoich obowiązków Spółka terminowo sporządza deklaracje podatkowe oraz terminowo przekazuje płatności z tytułu zobowiązań podatkowych i innych zobowiązań publiczno – prawnych.

Rola organu zarządzającego i nadzorczego
Organ zarządzający jest odpowiedzialny za zidentyfikowanie oraz zarządzanie ryzykiem towarzyszącym strategii i działalności firmy, w tym ryzykiem podatkowym.  
Organ zarządzający identyfikuje oraz analizuje ryzyko podatkowe towarzyszące strategii i działalności firmy oraz podmiotów powiązanych. Jest również odpowiedzialny za ustalenie poziomu tzw. apetytu na ryzyko, a także za środki jakie są podejmowane do niwelowania potencjalnego ryzyka podatkowego. Organ zarządzający aktualizuje raz do roku poziom apetytu na ryzyko.

Każda istotna transakcja, która: 
- jest nietypowa, albo 
- generuje istotne ryzyko podatkowe, albo 
- jest zawierana z nowym istotnym dostawcą 
- jest zatwierdzona przez organ zarządzający.
Organ zarządzający współpracuje z organem nadzorczym na etapie tworzenia strategii podatkowej oraz jej realizacji.

2.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmuje, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności:
1) 
informacje o stosowanych przez podatnika:
a) 
procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,

Spółka stosuje szereg procedur zapewniających prawidłowe funkcjonowanie ładu podatkowego w tym:

1. Ogólna procedura dotycząca realizacji zobowiązań podatkowych w Spółce
2. Procedura zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie usług niematerialnych
3. Procedura weryfikacji możliwości zaliczenia do KUP należności nieściągalnych 
4. Procedura ujmowania korekt przychodów i kosztów w wyniku podatkowym
5. Procedura weryfikacji rachunków bankowych kontrahentów z perspektywy ujęcia  
  wydatków jako koszty uzyskania przychodów –potencjalnie do połączenia z VAT 
 (biała lista)
6. Procedura rozliczania środków trwałych
7. Polityka rozliczania wydatków samochodowych (nabycie, leasing, wydatki 
  eksploatacyjne, kilometrówki) –PIT, CIT, VAT
8. Procedura należytej staranności w zakresie realizacji obowiązku płatnika podatku u 
   źródła
9. Procedura MDR

b)

dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,

nie realizowano umowy o współdziałanie ani nie realizowano innej formy dobrowolnej współpracy

2) 
informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą,

W wyniku analizy przepisów prawa oraz zdarzeń gospodarczych w roku 2022 Spółka nie zidentyfikowała w swojej działalności transakcji mający charakter schematów podatkowych podlegających zgłoszeniu

3) 
informacje o:
a) 
transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,

nie dokonywano transakcji z podmiotami powiązanymi powyżej wartości określonych w przepisie

b) 
planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4,

nie planowano i nie podejmowano działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych

4) 
informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

a) 
ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

nie występowano

b) 
interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,

nie występowano

c) 
wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,

nie występowano

d) 
wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.),

nie występowano

5) 
informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej
- z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.
Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
3. 
Informacja o realizowanej strategii podatkowej sporządzana przez podatkową grupę kapitałową zawiera informacje, o których mowa w ust. 2, w odniesieniu do podatkowej grupy kapitałowej oraz każdej ze spółek wchodzących w jej skład.

Spółka nie działa w grupie kapitałowej, posiadane udziały mają w spółkach mają charakter nieistotny z punktu widzenia działalności Morskiej Agencji Gdynia sp. z o.o.

 

STARTEGIA PODATKOWA MORSKIEJ AGENCJI GDYNIA ZA ROK 2021 - PODGLĄD
 

exit

Wypełnij
formularz