<span>RODO</span>

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Morska Agencja Gdynia sp. z o.o. (zwana dalej MAG) z siedzibą w Gdyni, przy ul. Wendy 15.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

1. listownie, na adres siedziby administratora: Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia
2. telefonicznie: (58) 785 37 00
3. elektronicznie, e-mailem: sekretariat@mag.pl

 

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Luleńska. Można się z nim kontaktować listownie:
ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia lub e-mailem: inspektor@mag.pl

 

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeżeli:

– wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (m.in.: pod formularzem kontaktowym na https://www.mag.pl/kontakt/) – art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO,
– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (m.in. do stworzenia oferty, wypełnienia zlecenia spedycyjnego, upoważnienia bezpośredniego do odprawy celnej, zawarcia umowy najmu, itp.) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
– realizowany jest ciążący na administratorze obowiązek prawny (m.in. na podstawie ustawy Prawo przewozowe, Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, przepisów
o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych lub archiwizacji) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MAG (m.in. marketingu usług, gdzie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu bezpośredniego; kontaktu, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem; prowadzenia windykacji należności; ewentualnego ustalenia dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi; zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia na terenie obiektów MAG poprzez m.in. rejestrowanie wizerunku przez stosowany monitoring) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe są podwykonawcy – podmioty przetwarzające i inni odbiorcy, z którymi współpracujemy: świadczące usługi agencyjne, magazynowe, załadowcze oraz przewozu, agencji celnej, pocztowe, uprawnione do obsługi doręczeń, odbiorcy przesyłek, podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentów i ich nośników, zarządzania zasobami dokumentacyjnymi oraz ich przechowywania, podmioty świadczące obsługę prawną i podatkową oraz usługi windykacji należności, a także usługi brokerskie i ubezpieczeniowe, likwidatorzy szkód, podmioty, które wspierają MAG w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym zapewniające usługi płatnicze oraz podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych.

 

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych osobowych zgromadzonych przez MAG, uzależniony jest od celu,
dla którego dane są zbierane. W przypadku przetwarzania na podstawie:
– wyrażenia zgody – do momentu wycofania zgody,
– wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy – przez okres trwania umowy,
a następnie przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia z niej wynikające, maksymalnie przez 20 lat od dnia zakończenia wykonania umowy,
– wypełnienia obowiązku prawnego – przez czas określony w tych przepisach,
– prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym:
> marketingu usług oraz kontaktu – do momentu sprzeciwu względem ich przetwarzania,
> prowadzenia windykacji należnych roszczeń; ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń,
> zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia – przez okres maksymalnie 30 dni lub przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia bezpieczeństwa osób lub mienia.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2. prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
3. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
4. prawo do cofnięcia wyrażonej zgody,
5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

Przekazanie danych do Państwa trzeciego

 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w następujących sytuacjach:
– przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą,
a administratorem lub do wprowadzenia w życie środków przed umownych podejmowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą (np. armatorom w celu realizacji zleceń spedycji);
– przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną; (np. armatorom w celu dokonania tzw. „bukingu kontenera”);
– na podstawie zgody podmiotu danych (np. w celu pośrednictwa pracy w sektorze morskim)
– przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

 

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW administrowanych przez Morską Agencję Gdynia sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce Prywatności: https://www.mag.pl/pl/polityka-cookies

exit

Wypełnij
formularz